Fanpage


Zwroty

ZWROTY

Każdy klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 14 dni od ich wydania bez podawania przyczyny, zgodnie z  "Ustawą o prawach konsumenta ",z dnia 30 maja 2014 r. Dz.U. 2014 poz. 827.

W przypadku zwrotów towaru należy skontaktować się z obsługą sklepu. Zwrot towaru odbywa się  na koszt zwracającego. Konieczne jest wówczas dostarczenie produktu na adres sklepu, wraz paragonem/fakturą i kopią dokumentu potwierdzającą termin przyjęcia towaru.  Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pisemne oświadczenie dołączone do zwracanych towarów o odstąpieniu od umowy. Pobierz formularz zwrotu towaru Po otrzymaniu towaru należna kwota zostanie przelana na konto klienta w terminie 14 dni . Towary wysyłane za pobraniem nie będą odbierane. Zwracany towar nie może nosić śladów używania, kopiowania, nie może być zwrócony niekompletny. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu opakowania (np. folii) lub plomby zabezpieczającej. W przypadku gdy zwrócone produkty nie bedą w stanie nienaruszonym, lub ze śladami użytkowania moga nie zostać przyjęte lub zwracana kwota zostanie odpowiednio pomniejszona.

Zwroty należy przesyłać na adres:
AurorA Prażmowski Arkadiusz ul. Graniczna 2, 05-840 Brwinów po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z obsługą sklepu drogą telefoniczną lub przez e-mail: sklep@oczkowodne.net

Zwrotowi nie podlegają niektóre towary (np. siatka, wężyki i folia docinana na wymiar).

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

    a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towary przygotowywane, docinane na zamówienie np. folia do oczek wodnych, siatki wężyki);

    b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. żywe rośliny wysyłane z gołym korzeniem);

    c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. preparaty chemiczne do pielęgnacji oczek wodnych);

    d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    f. o dostarczanie książek;

    g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat : Aurora Arkadiusz Prażmowski, ul. Graniczna 2,  05-840 Brwinów, adres e-mail: sklep@oczkowodne.net
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
– Data zawarcia umowy(........................)/odbioru(..................................)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)..........................................................................................................................
– Adres konsumenta(-ów)........................................................................................................................................
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)..................................................
– Data.................................
(*) Niepotrzebne skreślić.


REKLAMACJE

     1. Firma AurorA jest zobowiązana do dostarczenia rzeczy bez wad.

    2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Firma AurorA odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

    3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego  lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.

   4. Firma AurorA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
    Warunki  gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

  5.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Reklamacje należy przesyłać na adres:
AurorA Prażmowski Arkadiusz ul. Graniczna 2, 05-840 Brwinów lub bezpośrednio do gwaranta (producenta, dystrybutora) po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z obsługą sklepu drogą telefoniczną lub przez e-mail: sklep@oczkowodne.net
Poradnik
© Oczko Wodne Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.