Fanpage


Regulamin sklepu

Regulamin obowiązujący od 09 stycznia 2016 r. 

I. Definicje

    1. Firma AurorA: Właściciel sklepu internetowego Oczko wodne jest firma AurorA Prażmowski Arkadiusz ul. Graniczna 2, 05-840 Brwinów
    NIP: 534-198-72-05  REGON: 140438570, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Burmistrza Gminy Brwinów pod numerem 6228, od   2006.03.15. sprawdź wpis w CEIDG
      
    Jesteśmy podmitem profesjonalnym zarejestrowanym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
    pod numerem rejestracyjnym PIORiN PL 14/21/20596

    2. Dział Obsługi: dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego; adres: Firma AurorA Prażmowski Arkadiusz ul. Graniczna 2, 05-840 Brwinów , e-mail sklep@oczkowodne.net

    3. Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

   4. Konto: strona w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;

   5. Produkty: towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;

   6. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

    7. Sklep Internetowy Oczko wodne: serwis i sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.oczkowodne.net ;

    8. Umowa – umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a firmą AurorA, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron). 

   9. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);

  

II. Postanowienia ogólne

    1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

    2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość firma AurorA świadczy następujące usługi:
        a.umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego,
        b.udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie,
        c.umożliwienie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów.

           3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.

        4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:
        zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies, oraz minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli,

5. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie w Sklepie Stacjonarnym oraz za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.oczkowodne.net .  

6.Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej.

7. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w punkcie II.2, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy składać do Działu Obsługi. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko reklamującego, jego adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Firma AurorA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące wad towaru oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innych usług można składać w trybie wskazanym w punkcie VI Regulaminu.

9. Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie sklepu. Administratorem danych jest firma AurorA. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

III. Sprzedaż

   1. Firma AurorA prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub telefonicznie.

   2. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym.
      
    3. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez firmę AurorA na zasadach opisanych poniżej. 

   4. Ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w koszyku zamówienia w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu.  W przypadku wybrania szybkich płatności internetowych (PayU, mtransfer i inne ) doliczana jest prowizja naliczana przez zewnętrzne serwisy a taką usługę - wynosi ona 2-3% płaconej kwoty.

     5. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
    Z zastrzeżeniem wynikającym z punktu III.10 zamawianie Produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów: (1)  wybranie produktów, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, (4) płatność.

    6. Wybranie produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Oferowane produkty mogą różnić się w szczegółach od wizerunków i informacji umieszczonych na stronach sklepu. Dotyczy to głównie roślin wodnych, których wygląd się zmienia w różnych okresach sezonu.

    7. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego przyjęcia. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności opis Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Do potwierdzenia przyjęcia zamówienia załączony jest również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Informacje te wraz z Regulaminem stanowią integralną część Umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem firmy AurorA i Klienta. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.  

    8. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”), zwykłym przelewem, lub za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych takich jak PayU, lub na raty poprzez pośredników kredytowych. W przypadku wybrania szybkich płatności internetowych (PayU, mtransfer i inne ) doliczana jest prowizja naliczana przez zewnętrzne serwisy za taką usługę - wynosi ona 2-3% płaconej kwoty.

    9. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

    10. Jeśli Klient wybierze sposób płatności „za pobraniem”, otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni link. Następnie Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

   11. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu lub na strone banku w celu opłacenia zamówienia (doliczana jest prowizja naliczana przez zewnętrzne serwisy za taką usługę - wynosi ona 2-3% płaconej kwoty) ; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail.

    12. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki, lub w siebie firmy w przypadku odbioru osobistego.

    13. Celem złożenia zamówienia przez telefon Klient może skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi  i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Produktu.

    14. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta Sklepu Internetowego dzwoniąc do Działu Obsługi na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Działu Obsługi.

   15. Firma AurorA może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu. W przypadku produktów oznaczonych w Sklepie Internetowym „na zamówienie” Klient przed zawarciem Umowy zostanie dodatkowo poinformowany o możliwości realizacji zamówienia i terminie jego dostawy.

       16. Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.  Firma AurorA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

 17.   Zamówienia składa się przy użyciu formularza zamieszczonego na stronach internetowych sklepu. Mogą je składać zarówno zarejestrowani jak i niezarejestrowani w serwisie użytkownicy. Użytkownicy zarejestrowani korzystają z programu lojalnościowego tzn. gdy suma ich wszystkich zamówień przekroczy dany próg, otrzymują oni dodatkowy rabat. Już po dokonaniu zakupów na sumę 500 zł dostają Państwo rabat w wysokości 2 procent. Gdy suma zakupów przekroczy 1000 zł rabat wzrasta do 5 procent. zarejestrowany użytkownik sklepu może po zalogowaniu sprawdzić jaki jest stan realizacji jego zamówienia tzn. czy zaksięgowano wpłatę i czy przesyłka została wysłana. Minimalna kwota zamówienia to 50 zł, mniejsze zamówienia są realizowane tylko w drodze wyjątku.

IV. Dostawa i Czas Realizacji

    1.Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

    2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych (zwykle w ciągu 7 dni), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  Zamówienia na rośliny wodne złożone w okresie jesienno zimowym są realizowane w okresie kwiecień -listopad (niektóre gatunki od 15 maja, po ustąpieniu przymrozków). Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.

    3. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

    4. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.
    Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta transportem własnym, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu.

    5. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS). Nie gwarantujemy dostarczenia towaru na godzinę określoną przez Klienta w zamówieniu.

    6. Wszystkie przesyłki nie dostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 31,5 kg, lub każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 200 cm dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki są dostarczane pod budynek wskazany w adresie dostawy, kurier jest zobowiązany wyładować przesyłkę z samochodu.

    7. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.

    8. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.

    9. Firma AurorA nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

V. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
 

Prawo odstąpienia od Umowy

    1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
    2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

        a. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.

        b. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.

        c. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach.

          3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Dział Obsługi o swojej decyzji o odstąpieniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres Działu Obsługi).
    Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy popranego ze strony internetowej sklepu lub z dołaczonego do przesyłki formularza.  Skorzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe. 

    4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Pobierz formularz zwrotu towaru Szczegóły odstąpienia od umowy oraz wzór formularza zwrotu towaru dostępne są na stronie ZWROTY I REKLAMACJE

Skutki odstąpienia od umowy

    5. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

   6. Firma AurorA może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru.

    7. Proszę odesłać towar na adres: AurorA Prażmowski Arkadiusz ul. Graniczna 2, 05-840 Brwinów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

    8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.

   9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   

10. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

    a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towary przygotowywane, docinane na zamówienie np. folia do oczek wodnych, siatki, wężyki);

    b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. żywe rośliny wysylane z gołym korzeniem);

    c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. preparaty chemiczne do pielęgnacji oczek wodnych);

    d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    f. o dostarczanie książek;

    g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

    

VI. Rękojmia i gwarancja 

1. Firma AurorA jest zobowiązana do dostarczenia rzeczy bez wad.

 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Firma AurorA odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

    3. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego  lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.

   4. Firma AurorA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
    Warunki  gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

  5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VII. Pozostałe postanowienia
 

   1. Firma AurorA zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Brwinów, dnia 09 stycznia 2016 r.
Poradnik
© Oczko Wodne Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.